sweet_aga

19 tekstów – auto­rem jest sweet_aga.

Nie ma złych zdarzeń. Są tyl­ko te pouczające.
Przyj­mij wszys­tko co trud­ne na two­jej drodze ja­ko wskazówki a wszys­tkich spot­ka­nych ludzi ja­ko nau­czy­cieli. Nie żałuj, że coś nie poszło po two­jej myśli, że [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 lutego 2012, 11:08

By­wa tak, że wca­le nie dos­ta­jemy za mało.
My z góry ocze­kuje­my więcej, nie pot­ra­fiąc dos­trzec doczes­ne­go dob­ra.
I jak ty chcesz się cie­szyć życiem?
Nig­dy nie dos­ta­niesz dokład­nie te­go, cze­go chcesz.
A powodów [...] — czytaj całość

myśl • 13 października 2011, 18:44

Niech myśl o śmier­ci jest blis­ko ciebie każde­go dnia.
Przy­pom­ni ci o tym, jak ważne są marze­nia. Pod­po­wie, że nie war­to odkładać planów na przyszłe la­ta, kiedy możesz skorzys­tać z nich już teraz. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 10 października 2011, 18:52

Zły dzień nie zaw­sze jest zły - może być zwias­tu­nem te­go naj­piękniej­sze­go w twoim życiu. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 10 marca 2011, 06:51

Fałszywą przy­jaźń łat­wo złamać słowem. Praw­dzi­wa jest jak gru­by sznur łączący dwie oso­by - nie da się go prze­ciąć słaby­mi nożyczkami. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 4 marca 2011, 16:05

Chciałabym wy­dusić kocham cię...
Chciałabym wziąć cię za rękę i po­biec gdzieś daleko..
Chciałabym móc opo­wie­dzieć ci o wszys­tkich snach...
Ty­le bym chciała zro­bić, a my tyl­ko mi­jamy się wzrokiem. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 16 lutego 2011, 15:36

"Kiedyś wyrwę się z tąd i znajdę się w miej­scu cu­dow­nym. Nie będę czuła smut­ku, ze­ro trosk, ze­ro złych wspom­nień. Tyl­ko cisza i ja. Usiądę na wzgórzu i spoglądać będę w da­leki ho­ryzont. Będę sa­ma ale szczęśli­wa. Ucieknę od was wszys­tkich, którzy mnie męczycie.
Kiedyś...kiedyś to zrobię..." 

myśl
zebrała 7 fiszek • 1 lutego 2011, 20:51

Można uciec od nauki, sprząta­nia, przyjaciół.
Ale nig­dy nie od miłości.
Będzie tuż obok ciebie, na­wet kiedy nie będziesz o niej myślał.
Będziesz o niej śnić, nie wiedząc o tym.
Czy­ha, aby wys­koczyć w od­po­wied­nim mo­men­cie i przy­pom­nień ci o tym, że istnieje. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 18 stycznia 2011, 18:48

Piękne sny dają mi tyl­ko jeszcze bar­dziej znać o żałos­nej rzeczywistości. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 15 stycznia 2011, 14:57

Kiedyś nie pot­ra­fiłabym wytłumaczyć, co znaczy być szczęśliwym.
Te­raz właśnie ta­ka jes­tem, bo mam ciebie.
Więc szczęście to po pros­tu miłość. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 9 października 2010, 16:38

sweet_aga

Co najczęściej robię w życiu? Marzę. O tym, co może wydarzyć się jeszcze cudownego. Zagłębiam się więc w pisaniu o innych bohaterach, lecz... tak naprawdę ukazuję w nich samą siebie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sweet_aga

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność