sweet_aga, strona 2

19 tekstów – auto­rem jest sweet_aga.

Twój uśmiech wyz­wa­la we mnie więcej emoc­ji, niż byś mógł so­bie wyobrazić. 

myśl
zebrała 29 fiszek • 8 października 2010, 17:30

Miłość...
Przeszy­wa mnie do bólu...
Karze budzić się nocami...
Tra­cić łzy...
Os­tatnie chęci...
Wiarę w siebie...

Czy dop­rawdy jest ta­ka piękna? 

myśl
zebrała 13 fiszek • 21 czerwca 2010, 21:23

Le­nis­two - cho­roba, która ogar­nie cały świat po­nieważ ludzie są zbyt le­niwi, by z nią walczyć.

autor nieznany 

myśl
zebrała 9 fiszek • 3 maja 2010, 10:47

Kocham cię.
Kocham cię nad życie.
Ale jeśli mam być szczera:
wo­lałabym, abyś już zniknął stąd raz na zaw­sze, żebym nie mu­siała żałować te­go, co stra­ciłam. . . 

myśl
zebrała 31 fiszek • 21 kwietnia 2010, 15:28

On- tan­cerz, niena­gan­ny ruch, z IQ Einsteina.
Ona- trochę niepo­rad­na, z pięknym uśmiechem.

Kiedy szli w dwójkę, nie widząc świata po­za sobą, czuła jak je­go in­te­ligen­cja pro­mienieje na ki­lometr, przy czym on zer­kał na [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 23 fiszki • 4 kwietnia 2010, 13:58

Od­pro­wadzał ją do do­mu, roz­ma­wiał z nią godzinami.
I po cho­lere to wszystko.
Do cze­go pot­rzeb­ny był jej wspa­niały dzień spędzo­ny ra­zem, sko­ro na­zajut­rz do­wie­działa się, że ko­goś ma? 

myśl
zebrała 51 fiszek • 3 kwietnia 2010, 13:40

Cieszę się, że jes­teś z nią szczęśliwy.
Cieszę się, cho­ciaż to zniszczyło mi życie.
....
Nap­rawdę jes­tem głupia. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 6 lutego 2010, 16:48

Udo­wad­niamy so­bie jak blis­ko by­liśmy spełnienia marzeń do­piero po tym, jak z nich zrezygnowaliśmy. 

myśl
zebrała 22 fiszki • 2 lutego 2010, 19:16

Myślałam, że two­je oczy ot­wierały mi na co dzień wiele drzwi. Szko­da, że do­piero te­raz zauważyłam, że już daw­no je wszys­tkie zatrzasnąłeś. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 stycznia 2010, 21:50

sweet_aga

Co najczęściej robię w życiu? Marzę. O tym, co może wydarzyć się jeszcze cudownego. Zagłębiam się więc w pisaniu o innych bohaterach, lecz... tak naprawdę ukazuję w nich samą siebie.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

sweet_aga

Użytkownicy
R S T
Kalendarz
Aktywność